Hoeve KazanDe bodem is de basis van het bedrijf
Kruidenrijke graslanden Boerenlandvogelbeheer Weidegang Waterbeheer Bloeiende akkerranden Samenwerking Verdienmodel Landschapselementen Erfinrichting Duurzaam bodembeheer Energie Vruchtwisseling

Homepage

Natuurinclusieve landbouw is een duurzame, minder intensieve vorm van landbouw, waarbij in de bedrijfsvoering optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke omgeving. Met als resultaat: meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een aantrekkelijker landschap. Deze manier van landbouw bedrijven is van belang voor landschap, milieu, natuur en voor een gezonde rendabele landbouw op de langere termijn.

NMZH vertelt graag de verhalen van enthousiaste boeren die natuurinclusieve landbouw in de praktijk brengen. Daarnaast delen we relevante rapporten, artikelen en nieuwsberichten.
Ons doel is boeren, agrarische collectieven en vrijwilligers te inspireren en ondersteunen in Zuid-Holland om met natuurinclusieve maatregelen aan de slag te gaan, zodat de ontwikkeling van de duurzame landbouw een vlucht neemt in onze provincie.


Natuurlijk boeren, wel zo natuurlijk!

Agenda

15May

Stakeholdersbijeenkomst voor de Herbezinning Mestbeleid

Heeft u een goed idee voor de Herbezinning Mestbeleid? Het projectteam heeft de afgelopen tijd gezien dat verschillende stakeholders bezig zijn met het opstellen van hun visie voor de herbezinning. Om deze organisaties een podium te bieden hun visies en initiatieven aan het Ministerie van LNV en elkaar te presenteren, organiseert het Ministerie van LNV een Stakeholdersbijeenkomst voor de Herbezinning Mestbeleid.

Woensdag 15 mei 2019, 13.00 - 17.00 uur

Veegenszaal, Ministerie LNV te Den Haag

Meer informatie en aanmelden

20Jun

Standhouders gezocht voor Biologische Velddag 2019: Toekomst en Techniek

Bedrijven, onderzoeksinstellingen en organisaties kunnen zich aanmelden als standhouder voor de Biologische Velddag op 20 juni a.s. op de Broekemahoeve in Lelystad. De Biologische Velddag staat dit jaar in het teken van technische innovaties in de biologische sector. Allerlei soorten bedrijven in de biologische sector, van mechanisatie tot zaadveredeling en van onderzoek tot consultancy, demonstreren op de Velddag de technische innovaties. De ochtend start Agrifirm met een symposium gericht op de veehouderij. Met een lunch en rondgang sluiten deze bezoekers aan bij de BioVelddag. Bedrijven kunnen zich aanmelden via www.biovelddag.nl

27Jun

MIND Netwerkevent 2019

STAD OF LAND, EEN KWESTIE VAN PERSPECTIEF!
Donderdag 27 juni | 10.00 – 16.00 uur

Midden-Delfland heeft veel te bieden aan de stad. De stad andersom ook aan Midden-Delfland.  Waar je ook staat in Midden-Delfland, de stad is altijd zichtbaar. En… voor de omliggende steden is Midden-Delfland een groene en stille binnentuin. Stad en (Delf)land samen; dat is nog eens een toekomstperspectief!

Perspectief op, voor en met elkaar. Daar gaan we mee aan de slag tijdens deze derde editie van het MIND event. “Om je buurman echt te begrijpen, moet je een mijl in zijn schoenen durven lopen.” Dat gaan we doen. De stedeling in de schoenen van de Midden-Delflander, de bestuurder in de schoenen van de boer en vice versa. Even een ander perspectief op Midden-Delfland, op elkaar, op toegevoegde waarde en op de toekomst. Wat hebben we elkaar te bieden?

Meer informatie en aanmelden

Nieuws

Patrijs behoeden voor uitsterven in de Bollenstreek

De patrijs was tot de jaren zeventig van de vorige eeuw alom aanwezig in Zuid-Holland, maar is nu op veel plekken verdwenen. Ook in de Bollenstreek gaat deze akkervogel in aantal achteruit. De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond wil hier samen met agrariërs verandering in brengen, met maatregelen voor meer voedsel en beschutting.

Begin 2018 ging het project Patrijs van start. ANLV Geestgrond deed een nulmeting van de patrijzenstand in de Bollenstreek, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek. Er blijkt nog één levensvatbare populatie van circa dertig broedparen voor te komen. Het doel is om deze populatie in de komende jaren te vergroten van dertig naar vijftig paren. De provincie Zuid-Holland subsidieert het project; de patrijs is een van de veertig icoonsoorten in Zuid-Holland waarvoor de provincie beschermingsmaatregelen stimuleert.

Bron: NatureToday

Lees het hele artikel

Zuid-Holland pampert de grutto en zet de boeren aan het werk

Iedere provincie broedt op plannen om de boerenlandvogel te vertroetelen, want ­iedereen ziet dat het fout gaat. Zuid-Holland is een van de weinige provincies die er ook serieus geld in steken, zegt natuur-ambtenaar Erik Buijserd in Trouw waarbij ook Natuurlijkboeren boerderij De Drie Wedden aan het woord komt.

Zuid-Holland wil weer meer grutto’s in het weiland. Als het met deze weidevogel beter gaat, zo is de gedachte, dan zal het ook wel goedkomen met teruglopende soorten als tureluur, kievit en veldleeuwerik.

Bron: Trouw verdieping Joop Bouma 1 mei 2019

Copyright © NMZH