LandlustIk wil een boerderij die een positieve invloed heeft op mijn omgeving

Samenwerking

Een transitie richting een natuurinclusieve landbouw gaat alleen plaatsvinden als boeren zelf in beweging komen en als overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de boeren ook willen helpen om die beweging te maken.
Heel belangrijk is de erkenning en waardering van de natuurinclusieve inspanningen van boeren. Waarbij de financiële risico’s niet alleen bij de boer zelf gelegd worden.
De boerenbedrijven die al natuurinclusief zijn, werken vaak samen met partijen als waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, provincies of met collega-boeren. Hieronder zijn enige voorbeelden beschreven.

Waterschap
De weidevogelstand kan veel baat hebben bij een samenwerking tussen boer en waterschap. Als een waterschap een vergoeding geeft voor het opzetten van het waterpeil, kan het voor een boer aantrekkelijk zijn om op die manier aan natuurbeheer te doen. Mits hij ook een vergoeding krijgt voor goede beheerpakketten (uitgestelde maaidatum, plas-dras en kuikenstroken).

Coöperatie
In de Krimpenerwaard beheert een groep melkveehouders (de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard) reeds 100 ha natuurgrond. Naast natuurbeheer wil deze coöperatie nieuwe producten en diensten aanbieden aan het waterschap, recreatieschap en Zuid-Hollands Landschap en de gemeente. Zo zou de coöperatie bijvoorbeeld gemeentelijke gronden kunnen beheren. Het gaat deze boeren om de geleverde diensten, maar ook om een beter imago.

Bloemenranden
Op diverse plekken ontwikkelen akkerbouwbedrijven samen bloemenranden rondom de akkers om de biodiversiteit te stimuleren. Bijen en andere bestuivers worden zo gelokt, evenals vogels. Via crowdfunding (www.burgersvoorbijen.nl) worden de bloemenranden deels gesponsord door burgers. Naast de biodiversiteit vaart zo ook de PR van de landbouwsector wel bij het inzaaien van akkerranden.

Voor meer voorbeelden van samenwerking en meer informatie lees:

Downloads

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw (Wageningen University & Research)

Boeren in Beweging (Wageningen University & Research)

Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen

Nieuws

Caring Farmers blijft groeien

De gangbare landbouw is volledig vastgelopen en veel te verwoestend voor de natuur. Tegelijk worden de duizenden (bio)boeren die dat willen veranderen, nauwelijks gehoord. Er is te weinig aandacht voor ze in de media en in de politiek. Dat vinden de boeren achter Caring Farmers, een nieuwe belangenbehartiger voor de kringlooplandbouw.

Kees Vermeer interviewde woordvoerder Hanneke van Ormondt voor zijn artikel op De Kortste Weg. "Het landbouwbeleid is decennialang hetzelfde geweest en is niet goed voor de boeren", zegt zij. "Steeds meer boeren sluiten zich dan ook aan bij Caring Farmers. Ik denk dat misschien wel de helft van alle boeren uiteindelijk met ons mee wil", aldus Hanneke. Het ledental is inmiddels gegroeid naar 150 en groeit nog steeds.

Campagne De Kortste Weg van start

Op zaterdag 14 september is tijdens de jaarlijkse Prinsjesmarkt in Den Haag de campagne ‘De Kortste Weg’ van start gegaan. Met deze campagne worden consumenten uit Zuid-Holland opgeroepen om vaker te kiezen voor voedsel uit de regio. “Die keuze levert namelijk veel voordelen op”, zegt Alex Ouwehand, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en een van de initiatiefnemers. “De impact op het milieu is lager, het stimuleert duurzame landbouw, boeren en producenten ontvangen een eerlijke prijs en consumenten kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van gezonde en verse producten.” Deze lokale producten zijn rechtstreeks bij boeren te koop maar ook te bestellen via de website dekortsteweg.nl. Het officiële startsein voor de campagne werd in Den Haag gegeven door Jan Duijndam (een van de deelnemende boeren) en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Adri Bom-Lemstra, die daar het eerste proefpakket in ontvangst nam.

“De grenzen van onze huidige voedselproductie komen in zicht”, zegt Ouwehand. “Het klimaat verandert, de bodem degradeert, insecten sterven uit, schoon water wordt schaars en boeren klagen over te lage prijzen voor hun producten. Daarom moeten we ons voedselsysteem radicaal veranderen. Een eerste stap in die voedseltransitie is om producten die zijn geproduceerd in een bepaalde regio, daar ook zoveel mogelijk te verhandelen.” Boer Duijndam: “Dit zorgt voor gelijkwaardiger relaties tussen boer en consument en creëert een gevoel van betrokkenheid. Dankzij de eerlijke prijs die wij hier voor onze producten ontvangen, krijgen we meer ruimte om met respect voor dieren, het landschap en biodiversiteit ons werk te doen.” Zo wordt duurzame landbouw gestimuleerd.

Ook gedeputeerde Bom-Lemstra is blij met het initiatief. “Ik steun dit project van harte. Het sluit aan bij de ambitie van de provincie: gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Het draagt uiteindelijk ook bij aan een mooier en gezonder landschap. Door De Kortste Weg te kiezen, en dus lokale producten te eten, draag je hieraan bij. Bovendien smaakt het nog fantastisch ook!” Wie via De Kortste Weg en deelnemende aanbieders producten koopt, draagt met elke aankoop bovendien bij aan meer natuur in Zuid-Holland.

Met het startschot van de campagne tijdens de Prinsjesmarkt is ook de website gelanceerd. Op www.dekortsteweg.nl is een overzicht te vinden van alle deelnemende boeren in de buurt, men kan een proefpakket met vers voedsel uit Zuid-Holland bestellen en het manifest lezen, waarin de gemeenschappelijke strijdwaarden zijn geformuleerd. Iedereen is – zowel online als offline – van harte uitgenodigd deel uit te maken van deze gemeenschap.

Copyright © NMZH