de BibliotheekVoor meer verdieping in het onderwerp

Algemeen

Boeren in Beweging (Wageningen University & Research)

Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen

Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

Om een beeld te schetsen van de huidige stand van zaken, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een enquête gehouden onder melkveehouders, akkerbouwers en agrariërs met een gemengd bedrijf.

Mogelijke toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw (Wageningen University & Research)

Deze brochure schetst mogelijke toekomstbeelden die inspiratie bieden voor de verbinding tussen landbouw en natuur om zo uiteindelijk de biodiversiteit te verhogen en tegelijkertijd een duurzaam agrarisch perspectief te bieden voor boeren in de agrarische gebieden in Nederland.

Naar een Natuur-inclusieve akkerbouw (Louis Bolk instituut)

Meten en waarderen:de Biodiversiteitsmonitor Louis Bolk

Natuurinclusief voor een goede toekomst (WUR)

Wat valt te leren van Hoeve Stein als voorbeeld van zelfrealisatie van natuur?

Op weg naar een natuurinclusieve en duurzame landbouw (Alterra WUR)

Weidegang

Landschapselementen

Maatregelen Natuurinclusieve landbouw (Louis Bolk instituut)

Een overzicht van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw die boeren kunnen treffen op hun bedrijf en inzicht in de effecten van die maatregelen

Weidevogel- en akkervogelbeheer

Actieplan Boerenlandvogels

Er is een brede zorg over de dalende aantallen weide- en akkervogels. Met het gezamenlijk Actieplan
Boerenlandvogels zetten verschillende partijen de schouders onder maatregelen die de achteruitgang van de boerenlandvogels in de provincie Zuid-Holland kunnen stoppen.

Beheer Kievit (Vogelbescherming)

Beheer vernatting (Vogelbescherming)

Bemesting (Vogelbescherming)

Beweiding (Vogelbescherming)

Ecologie van weidevogels (Vogelbescherming)

Kennisbundeling voor bescherming en beheer

Eenden (Vogelbescherming)

Grutto (Vogelbescherming)

Informatie over akkervogels (Vogelbescherming)

Informatie over akkervogels (Vogelbescherming)

Kievit (Vogelbescherming)

Maaien (Vogelbescherming)

Op weg naar een natuurinclusieve en duurzame landbouw (Alterra WUR)

Patrijsfolder (ANLV Geestgrond)

Praktijkvragen en tips veldexcursie akkervogels (Veldexcursie)

Praktijkvragen en tips veldexcursie akkervogels

Scholekster (Vogelbescherming)

Tureluur (Vogelbescherming)

Weidevogels & Weidevogelbeheer (Vogelbescherming)

Kruidenrijke graslanden

Kruidenrijk grasland (praktijknetwerk 'Natuurlijk' kruidenrijk gras)

Een groot deel van de melkveebedrijven in Nederland boert met haar hoogproductief melkvee op het scherpst van de snede. Met gevolg extra kosten door gezondheidsproblemen van het vee. De laatste jaren neemt de waardering voor meer kruiden in het grasland weer toe. Enerzijds vanuit behoud en versterking van de biodiversiteit in het landelijke gebied en anderzijds vanuit diergezondheid.

Kruidenrijk grasland goed voor koe (Boerenbond)

We zien een hernieuwde belangstelling voor kruiden in grasland, en niet alleen in de biologische veehouderij. Natuurlijke graslanden met inheemse planten zijn waardevol op het vlak van voederwaarde, mineralen en diergezondheid.

Van gepeperd naar gekruid grasland (Louis Bolk Instituut)

Over de functionaliteit van kruiden in grasland. In deze publicatie staan de voor- en nadelen op een rij. Verder staan er handige tips in voor een succesvolle introductie van een kruidenrijk grasland.

Waterbeheer

Greppel plas-dras voor weidevogels; betekenis als habitatonderdeel voor weidevogelkuikens (Wageningen University & Research)

Greppel plas-dras voor weidevogels; betekenis als habitatonderdeel voor weidevogelkuikens

Handreiking natuurvriendelijke oevers (STOWA)

Handreiking natuurvriendelijke oevers

Maatregelen Natuurinclusieve landbouw (Louis Bolk instituut)

Een overzicht van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw die boeren kunnen treffen op hun bedrijf en inzicht in de effecten van die maatregelen

Paludicultuur – kansen voor natuurontwikkeling en landschappelijke bufferzones op natte gronden (Vakblad natuur, bos landschap)

Paludicultuur – kansen voor natuurontwikkeling en landschappelijke bufferzones op natte gronden

Plas dras voor weidevogels (Vogelbescherming)

Plas dras voor weidevogels

Weidevogels en vernatting (Vogelbescherming)

Weidevogels en vernatting

Bloeiende akkerranden

Aanleg en onderhoud van akkerranden (Louis Bolk Instituut)

Onkruid de baas blijven

FAB en akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing

Akkerranden vergroten de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf en daar kan de ondernemer - bij de juiste aanpak - veel voordeel aan hebben.

Erfinrichting

Bijen op het landbouwbedrijf (Louis Bolk Instituut)

Werken aan een bijvriendelijker platteland

Infoblad boerenzwaluw (Brabants Landschap)

Infoblad huismus (Brabants Landschap)

Infoblad huiszwaluw (Brabants Landschap)

Duurzaam bodembeheer

Bodemacademie (website)

Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger (Louis Bolk)

De problematiek van afnemende bodemvruchtbaarheid zowel vanuit de boer als vanuit de samenleving. Wat kan de boer doen? Hoe kunnen consument, ketenpartijen en overheid daarbij helpen?

Groenbemesters (Akkerwijzer / WUR)

Met beide benen op de grond (website Beter Bodembeheer)

Niet kerende grondbewerking (Praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking)

Vruchtwisseling

Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger (Louis Bolk)

De problematiek van afnemende bodemvruchtbaarheid zowel vanuit de boer als vanuit de samenleving. Wat kan de boer doen? Hoe kunnen consument, ketenpartijen en overheid daarbij helpen?

Maatregelen Natuurinclusieve landbouw (Louis Bolk instituut)

Een overzicht van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw die boeren kunnen treffen op hun bedrijf en inzicht in de effecten van die maatregelen

Verruiming vruchtwisseling in relatie tot mineralenbenutting, bodemkwaliteit en bedrijfseconomie op akkerbouwbedrijven (WUR 2012)

Energie

Energie en klimaat in de agrosectoren (RVO / WUR)

Welke lamp schijnt er straks in uw melkveestal? (Wageningen UR Livestock Research)

Zonnepanelen; zonnepanelen steeds interessanter (WUR)

Het is voor veel agrarische bedrijven de moeite waard om in zonnepanelen te investeren. Ook zonder subsidie. De prijs is afgelopen tijd sterk gedaald en de energieprijzen blijven naar verwachting stijgen. Panelen verdienen zich terug bij een jaarlijks energieverbruik tot ongeveer 60.000 kWh.

Samenwerking

Boeren in Beweging (Wageningen University & Research)

Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw (Wageningen University & Research)

Verdienmodel

Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

Om een beeld te schetsen van de huidige stand van zaken, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een enquête gehouden onder melkveehouders, akkerbouwers en agrariërs met een gemengd bedrijf.

Goed boeren kunnen boeren niet alleen

Rapport van de taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw

Natuurinclusief voor een goede toekomst (WUR)

Wat valt te leren van Hoeve Stein als voorbeeld van zelfrealisatie van natuur?

Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream

In het onderzoeksrapport 'Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream' staat de vraag centraal welke verdienmodellen mogelijk zijn om opschaling naar mainstream mogelijk te maken.

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw (Wageningen University & Research)

Copyright © NMZH