Natuurlijkboeren.nlEen initiatief van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Over natuurlijkboeren.nl

Aanleiding
De intensivering en schaalvergroting in de Nederlandse landbouw hebben geleid tot (sterk) teruglopende aantallen vogels, insecten en planten in het landelijk gebied, een verlies aan landschap en het achteruitgaan van de economische positie van de landbouwsector.
De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de ambitie uitgesproken voor een verduurzaming van de landbouwsector. Tegelijk groeit bij het publiek het besef dat een goede balans tussen productie en natuur in de landbouw noodzakelijk is én dat de consument daar een verantwoordelijkheid in heeft.

Natuurinclusieve landbouw
Een oplossing zien wij in natuurinclusieve landbouw. Dat is een duurzame, minder intensieve vorm van landbouw, waarbij in de bedrijfsvoering optimaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en de natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw maakt gebruik van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft. Met als resultaat: meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot, een aantrekkelijker landschap en een gezonde rendabele landbouw.

Er is een groeiende belangstelling in de sector voor een andere bedrijfsvoering die ruimte biedt aan de zorg voor natuur en landschap. Meer en meer boeren in ons land zien de voordelen van duurzaam bodembeheer, vernatting en kruidenrijke graslanden. Hier ligt een kans om ook echt verandering te realiseren. Daarbij is het aanbod van nieuwe kennis en aansprekende voorbeelden, en de mogelijkheid om ervaringen te delen, van groot belang.

Doelstelling
Via Natuurlijkboeren.nl gaan we gemotiveerde boeren, collectieven van agrariërs, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland inspireren, stimuleren en ondersteunen om de weg op te gaan richting natuurinclusieve landbouw. We publiceren verhalen van boeren die natuurinclusief werken, relevante rapporten en artikelen, verslagen van bijeenkomsten en nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen.

Zo helpt Natuurlijkboeren.nl boeren in Zuid-Holland om de bedrijfsvoering zo in te richten dat deze bijdraagt aan een rijke biodiversiteit en een goede boterham.

Doe mee!
We nodigen iedereen van harte uit om te reageren op de informatie op de site. Dat kan heel eenvoudig op het forum. U kunt ook het contactformulier invullen als u meer informatie wilt, wilt samenwerken of uw initiatief graag terug ziet op deze site.

De initiatiefnemer

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is een maatschappelijke organisatie met een grote achterban en met kennis en kunde van het coördineren en begeleiden van projecten over duurzame ontwikkeling. Op dat vlak houdt NMZH zich ook bezig met het verbinden en betrekken van partijen bij dat onderwerp en het organiseren van maatschappelijke inbreng en samenwerking op gebiedsniveau en provinciaal niveau.

NMZH brengt met Natuurlijkboeren.nl initiatieven en agrariërs samen die deze vorm van duurzame bedrijfsvoering in de praktijk willen brengen. We stimuleren, organiseren, faciliteren, verbinden en geven richting. Samen met kennisinstellingen (Wageningen Economic Research, Louis Bolk Instituut), natuurorganisaties en de provincie Zuid-Holland verduurzamen we de landbouw in Zuid-Holland.

Copyright © NMZH