Boerderij Buiten VerwachtingIk zou niet aan landbouw zijn begonnen als het op de industriële manier zou moeten

Boerderij Buiten Verwachting

Plaats
Hoogmade
Soort bedrijf
biologisch melkveebedrijf
Aantal hectare
30 ha
Aantal koeien
50 melkkoeien, 20 stuks jongvee
Soort grond
Veengrond
Andere activiteiten
kaasverkoop, educatie, natuurbeheer, verhuur ligplekken pleziervaartuigen en vakantiehuis
 
 


Boerderij Buiten Verwachting is een kleinschalige, zich ontwikkelende multifunctionele biologische boerderij in het Groene Hart. Het hart van het bedrijf wordt gevormd door 50 melkkoeien, voornamelijk Holsteins. Er wordt gefokt met andere rassen (o.a. Blaarkoppen, MRIJ, Montbeliarde, Jersey, Noors Roodbont) om tot een, voor het bedrijf ‘passende’ koe te komen. Naast koeien zijn er ook schapen, kippen, kalkoenen, Bonte Bentheimer varkens en geiten.

 

De boerderij is gebouwd in 1862. Henk van Rijn, de vijfde generatie van Rijn die op de boerderij heeft geboerd, heeft de boerderij gekocht. Henk boert inmiddels samen met zijn zoons, de zesde generatie van Rijn.
Naar mate de jaren vorderden veranderde de bedrijfsvoering van een gangbaar bedrijf naar een meer natuurlijke manier van boeren en in 2000 naar een biologische bedrijfsvoering die aansluit bij Henk’ s opvattingen en die van zijn zoons Bastiaan en Corneel.

 

Verbreding
Het bedrijf heeft naast het houden van melkvee de volgende andere functies:
Winkel  In de winkel wordt o.a. melk, kaas, vlees verkocht.
Kaasmakerij  Er wordt kaas gemaakt van de melk van de koeien en geiten.
Educatie  Op Buitenverwachting worden schoolklassen ontvangen. De leerlingen van basis en voortgezet onderwijs kunnen rondgeleid worden, maar mogen ook meehelpen. Er worden ook rondleidingen aan volwassenen gegeven, bijvoorbeeld rond thema’s.
Recreatie  Op het bedrijf staan acht stacaravans, liggen acht woonboten, zijn 20 plekken voor pleziervaartuigen en staat een vakantiehuis.

 

Keuze
Voor Corneel was het niet vanzelfsprekend om boer te worden. Pas na omzwervingen en een studie filosofie begon hij zijn werk op de boerderij serieus te nemen. “Ik zou niet aan landbouw zijn begonnen als het op de industriële manier zou moeten. We wisten dat we wilden boeren op een manier die kleinschalig, divers en plezierig is. Het is ook een keuze om te zeggen dat we het willen doen op basis van waar we zelf gelukkig van worden. Wij wilden kleinschalig blijven, om de ruimte te nemen om te experimenteren en dingen ernaast te doen.”

 

Natuurinclusieve landbouw
Corneel omschrijft natuurinclusieve landbouw als landbouw gebaseerd op ecologische principes.
De bodem is de basis van het bedrijf. Corneel heeft deelgenomen aan de documentaire Bodemboeren waarin inspirerende voorbeelden getoond worden van boeren die extra werk maken van het beheer van hun bodem: de basis voor het productievermogen van hun bedrijf. bodemboeren

Kruidenrijk grasland  Op het overgrote deel van de grond groeit een polycultuur van grassen, klavers, gewenste en ongewenste kruiden. Er wordt ruige mest gebruikt en speciale kruidenmengsels zijn ingezaaid. De graszode is al jaren oud, wordt nooit gescheurd en is voor landbouwbegrippen zeer biodivers.
Landschapselementen  Op het bedrijf zijn een pestbosje, een geriefhoutbosje en oude boomgaard te vinden. Over eetbare hagen als afscheiding voor het vee wordt gedacht.
Weidevogelbeheer  is voor het bedrijf niet alleen het beschermen van nesten, maar ook het ecologisch beheren van de weilanden. Een graslandbeheer dat het bodemleven bevordert zorgt dat aan de randvoorwaarden voor vogels, namelijk voedsel wordt voldaan en sluit aan bij de manier van veehouden. Een goed bodemleven is ook goed voor het gras en de koeien: het is een win-win situatie. Daarnaast doen ze aan 2 ha plas dras, mozaïekbeheer en uitgesteld maaien.
Dierenwelzijn  De kalfjes blijven lang bij de koe. Er is aandacht voor de klauwen van het vee door steenmeel te gebruiken.
Erfinrichting  Boerderij Buiten Verwachting doet mee aan het initiatief van de coöperatie De Groene Klaver om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij te verbeteren. Er worden hoekjes van weilanden en plekjes op het erf ingezaaid. Verder is er een moestuin en een voedselbos.

 

Innovatie en uitdagingen voor de toekomst
Henk, Corneel en Bastiaan proberen nieuwe dingen uit. Er komt binnenkort een groep loopeenden op de boerderij, waarvan Corneel de eieren wil gaan verkopen.
Er wordt een bescheiden voedselbos aangelegd naast de boerderij. In het verlengde daarvan is Corneel bezig met een LEADER aanvraag voor een kenniscentrum rond permacultuur. LEADER is het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat inzet op het verstevigen van de relatie tussen land en klant en daarmee tussen platteland en het stedelijk gebied.
De wens is om het aantal zonnepanelen te verdubbelen en een nieuwe stal te bouwen met veel licht en lucht en een vloer die de mest en urine direct scheidt. De mest wordt dan door een speciale mestschuif afgeschoven naar één centrale afstortput.

 

Interactie met de omgeving
Er komen jaarlijks duizenden bezoekers op Boerderij Buiten Verwachting. Er zijn rondleidingen en evenementen zoals de koeiendans, lammetjes dagen, biologische open dagen en proeverijen bijvoorbeeld Proef & Beleef Mannenvlees. De koeien kunnen geadopteerd worden. Corneel is secretaris van de Stichting Adopteer een koe. www.adopteereenkoe.nl
Het bedrijf is zeer actief via social media en beschikt over een websiteFacebook pagina en Twitteraccount.


        
    


Copyright © NMZH