Kaasboerderij De VierhuizenIk ga graag in gesprek met kritische meedenkers

Kaasboerderij De Vierhuizen

Plaats
Zoeterwoude
Soort bedrijf
biologisch melkveebedrijf
Aantal hectare
33 ha in eigendom, 10 ha gepacht
Aantal koeien
50 melkkoeien 25 jongvee
Soort grond
klei met restveen
Andere activiteiten
extensieve recreatie
 
 


Kaasboerderij De Vierhuizen - Freek van Leeuwen
verkaast de meeste melk tot Wilde Weide Kaas en verkoopt deze rechtstreeks in de eigen boerderijwinkel, via andere winkels en aan horeca.
Naast kaasmaken vindt er extensieve recreatie plaats. Door de weilanden lopen diverse boerenwandelpaden voor de echte rustzoeker. De Vierhuizen organiseert excursies, workshops en rondleidingen en De Hooiberg wordt verhuurd.

Innovatie, vernieuwing
Freek van Leeuwen heeft het initiatief genomen voor een innovatief project: Democratische Landbouw. Het doel van dit project is een nieuw verdienmodel te creëren waarbij bovenwettelijke maatregelen die agrarische ondernemers nemen op het gebied van duurzaamheid beloond worden.
Want of het nu gaat om duurzame energieproductie, agrarisch natuurbeheer of de aanleg van groenstroken en natuurvriendelijke oevers, Freek doet het. Maar hij wil nog een stap vérder in het verduurzamen van zijn bedrijf. Nu kan hij de extra maatregelen die hij neemt niet vermarkten en ook niet uitleggen aan zijn klanten wat hij extra doet.
Daarom wil hij meer interactie met zijn omgeving. Hij wil in gesprek met kritische meedenkers en maatschappelijke organisaties. En zo bevestiging en waardering krijgen voor de keuzes die hij maakt in zijn bedrijfsvoering. Dit door samen te werken met lokale/regionale maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en klanten.

Natuurinclusief
Het boerenerf is zeer natuurvriendelijk - met bijenstroken, takkenrillen, een hoogstamfruitboomgaard en een wilde weidetuin.
Op het land worden geen kunstmest en pesticiden gebruikt. Om goed bodemleven te bevorderen wordt er volop gebruik gemaakt van gecomposteerde stromest.

Kruidenrijke graslanden dragen bij aan de schoonheid van het landschap, herbergen veel natuurwaarden en zijn ook positief voor de gezondheid voor de koeien.

Weidevogelbeheer bestaat uit het beschermen van nesten, extensief werken, later maaien en aanleggen van een plas-drasgebied en poelen. Op het erf zijn diverse zogenaamde ‘erfvogels’ te zien. De belangrijkste zijn de boerenzwaluw en de huismus. Daarnaast zijn er regelmatig (nesten van) o.a. koolmeesjes, merels, eksters, winterkoninkjes, puttertjes, spreeuwen, kauwen, kraaien, witte kwikstaartjes en houtduiven.

Om de natuur te versterken is 2 kilometer ‘natuurvriendelijke oevers’ gegraven op het land. Dit is gedaan door bestaande slootkanten af te graven zodat ze heel flauw aflopen. Daardoor is de zone tussen water en land extra breed, en dat is juist de zone waar vele kruiden zich thuis voelen. Ook allerlei amfibieën, eenden, vissen, libellen en andere insecten vinden hier een ‘habitat’.

Door overhoekjes met bloeiende kruiden te laten staan, krijgen vlinders de ruimte en vooral voedsel en overwinteringsgelegenheid. Regelmatig zijn Kleine Vos, Atalanta, Argusvlinder, Koolwitje, Dagpauwoog, Citroenvlinder, Icarusblauwtje, Kleine Vuurvlinder, Bont Zandoogje, Klein Geaderd Witje en Distelvlinder te zien.

Op het bedrijf staan ook enkele bijenkasten van imker Arie Uittenbroek. Er worden allerlei bloemen gezaaid – inheems en rijk aan nectar. De bijen smullen ook van de bloesems van de fruitbomen, maar dat is maar een korte periode. Door een variatie aan bloemen aan te bieden, is er (bijna) altijd wat te vinden voor ze.

De koeien grazen in het weideseizoen op natuurland. In de wintermaanden verblijven ze in een comfortabel koeienverblijf: ruime looppaden, luxe ligplaatsen met matrassen en stro, een koeborstel en veel licht. De kalfjes blijven zo mogelijk de eerste dagen bij de moeder, waarna ze naar groepshokken verhuizen. Er wordt minimaal antibiotica gebruikt voor hun gezondheid.
Freek heeft een nieuwe, innovatieve vloer geïnstalleerd in de stal. De vloer scheidt de mest, zodat de droge en vaste delen gescheiden worden en er een vaste stromest overblijft. Het is de bedoeling dat er in de toekomst warmte wordt gewonnen uit de mest.

Energie

Dankzij 190 zonnepanelen, 4 zonnecollectoren en warmteterugwinning bij de melkkoeling en kaasopslag is het bedrijf energieneutraal.

 

Meer informatie

Kaasboerderij De Vierhuizen

 


        
    


Copyright © NMZH